ලංකාවේ දරුවන්ගේ පිනට පහලවූ සෙල්ලම්බඩුව - Lucky Toys l Lakmal Kulasekara

3 Просмотры
Издатель
මුළු ඇඟටම දැනෙනවා මේකනම්... මෙහෙම සෙල්ලම්බඩුවක් හදන්න හිතපු එකට පිං - ෂුවර් ෂොට් මේකනම්
උණු කැවුම් වගේ විකිණෙනවා
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Contact Us : (+94)77 564 0607 (Nilame)
Email : nilameinfo@
Subcribe To Our Channel :
Find Us On Facebook :

OUR EDITING TOOL- - - - - - - - -
• Premiere Pro CC 2018
• Photoshop CC 2018

OUR TOOLKIT - - - - - - - - -
• Canon M50 Mirror less Camera
• Canon 15-45mm Lens
• Yunteng VCT-998RM Video Tripod
• Panasonic Electret Condenser Microphone
• Boya Dual Omni-Directional Lavalier Mic
• Boya WM4 Digital Wireless Microphone
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thanks for watching My !!!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
#Lucky_Toys #Nilame #Lakmal_Kulasekara
Категория
Российские мультики
Комментариев нет.